Vissza

A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatokba történő átsorolással kapcsolatos fontos, új szabályokMint ismeretes, az Ép. r. eredeti rendelkezései még nem tartalmaztak eltéréseket a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatokba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás tartalma tekintetében a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba történő minősítési eljáráshoz képest.

 

Ugyanúgy portfóliót kellett feltölteniük a Mesterpedagógus, Kutatótanár aspiránsoknak, mint a Pedagógus I. vagy a Pedagógus II. fokozatra jelentkezőknek, továbbá minden eljárás során óralátogatásra is sor került. Az is ismert, hogy a pedagóguselőmeneteli-rendszer 2013-as bevezetését követő első években a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatokon kívül a Mesterpedagógus, illetve a Kutatótanár fokozatba csak uniós támogatású projektek keretein belül lehetett bekerülni, amely projektek a rendszer kipróbálását és továbbfejlesztését szolgálták. Ennek során kialakult, hogy a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatokhoz eltérő minősítési szabályokra van szükség, hiszen a pálya „csúcsát” jelentő két fokozat eléréséhez mást és másképpen kell vizsgálni, mint akár egy Gyakornoknál, akár egy már több éves szakmai tapasztalattal rendelkező, de a pedagógus-munkakörbe tartozó feladatokon túl további feladatokat nem vállaló személy esetében.

Mindezek miatt a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatok elnyerésére irányuló minősítési eljárások tartalmára számos eltérő szabály vonatkozik azzal, hogy a végrehajtási, technikai szabályok (például a minősítési keretszám, a jelentkezési határidő, a tanúsítvány kiállítása, a panaszeljárás) természetesen azonosak minden fokozatban. Ahol az eltérés elsősorban megjelenik, az a minősítési eljárás tartalma. Ezt már a tavaly szeptemberben hatályba lépett, átfogó Ép. r. módosítás is tartalmazta, de néhány részletszabály hiányzott.
Már tavaly óta tudható tehát, hogy a
„8. § (1) A minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat megszerzéséhez szükséges minősítési eljárás részei:
− a portfólió feltöltése,
− a portfólió előzetes vizsgálata,
− ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása − ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását − a foglalkozás vagy az óra látogatása,
− az információk értékelése, felkészülés a portfólióvédés lebonyolítására, ennek során a feltöltött portfólió alapján megfogalmazott kérdéseknek a portfólióvédés előtt legalább hét nappal a pedagógus részére történő eljuttatása, valamint
− a portfólióvédés.
(2) A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás részei:
− a felkészülési terv elkészítése,
− a Mesterpedagógusi pályázat elkészítése,
− a Mesterpedagógusi pályázat bemutatása és védése.
(3) A Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás részei:
− a Kutatótanári pályázat elkészítése, valamint
− a Kutatótanári pályázat bemutatása és védése.[Ép. r. 8. § (1)−(2) bekezdés]
A fenti rendelkezések csak annyiban változtak, hogy a Kutatótanári pályázatnál nem védésre, ha bírálatra kerül sor, tehát a b) pont helyébe a következő rendelkezés lépett:„a Kutatótanári pályázat benyújtása és bírálata.”

Ugyancsak tudható, hogy a Mesterpedagógus, illetve a Kutatótanár fokozat megszerzéséhez különböző, a pedagógus-munkakörbe tartozó feladatokat meghaladó feladatok ellátását kell vállalni. Az azonban újdonság volt, hogy ha a két jelzett fokozatot elérni szándékozó pedagógus nem minősítési szakértői vagy „tanfelügyeleti” szakértői, illetve szaktanácsadói feladatokat lát el, esetleg egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatban vesz részt, akkor a fokozat megszerzése csak öt évre szól, és az öt év lejártával meg kell újítania pályázatát, hogy újra besorolják ezekbe a fokozatokba. Minderről a rendelet így szól:
„(5) A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak − kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust − a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben − az adott fokozatba sorolás megtartása érdekében − a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A megújítás keretében a pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia.
(6) Ha a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus a pályázatát nem újítja meg, őt vissza kell sorolni a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatba történt besorolását megelőzően elért legmagasabb fokozatba, és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni.” [Ép. r. 8. § (5)−(6) bekezdés]

A Mesterpedagógus a következő „vállalásokat” teheti, vagyis a következő tevékenységfajták valamelyikét kell ellátnia:
− a pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésében, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, illetve egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatban vesz részt,
− „fejlesztő támogató tevékenységet végez, amelynek keretében
o    ellátja a pedagógus szakmai segítését,
o    ellátja a gyakornok mentorálását,
o    képzések lebonyolításában vesz részt,
− fejlesztő innovátori tevékenységet lát el, melynek keretében:
o    részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-módszertani, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények esetében a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben, kutatásokban, intézményi dokumentumok elemzésében és készítésében, belső képzések szervezésében és megtartásában,
o    részt vesz – a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus kivételével – a tanulóknak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő vagy a miniszter által meghirdetett és finanszírozott országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő felkészítésében, vagy
− intézményvezetői tevékenységként köznevelési, vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény tekintetében intézményvezetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadási feladatokat és fejlesztéseket végez.”(Ép. r. 17/A. §)

A Kutatótanár pluszfeladatként szintén
− vagy a pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésében (a „tanfelügyeletben”), a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt, vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, illetve egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatban vesz részt, vagy
− a Kutatóprogramjában foglaltaknak tesz eleget, valamint
− az együttműködési megállapodásban vállaltakat teljesíti. [Ép. r. 17/A. § (10) bekezdés]

Az öt évre szóló besorolások esetében, illetve általában a nem szakértői, szaktanácsadói feladatokat vállaló Mesterpedagógusokra vonatkozó előírások miatt további részletszabályok megalkotása vált szükségessé. Például: mi történik, ha a besorolás elnyerésekor vállaltakat nem teljesíti a pedagógus, önhibájából vagy azon kívül? Vegyük sorba ezeket az indokolt, és hiánypótló módosításokat!

Mi történik, ha a pedagógus vállalt kötelezettségének teljesítése valamilyen – előre nem látható – akadályba ütközik? Például gyakornokok mentorálására vállalkozott, de az intézményben a besorolás öt éve alatt nem mindig van pályakezdő pedagógus. Ilyen esetekre szolgál a módosítás lehetősége:
„14. § (1) A 8. § (5) bekezdése szerinti Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatba besorolt pedagógus a program megvalósításának időtartama alatt az intézményvezető vagy − ha a pedagógus intézményvezető − a fenntartó egyetértésével, a 12. § (2) bekezdése alkalmazásával legfeljebb két alkalommal módosíthatja Mester- vagy Kutatóprogramját:
− első ízben a módosítás okának vizsgálata nélkül,
− második ízben akkor, ha előre nem látható, elháríthatatlan külső ok miatt a programban vállaltak teljesítése akadályba ütközik.
(2) A Mester- vagy Kutatóprogram módosítása iránti kérelmet az OH-hoz kell benyújtani az akadály felmerülésétől számított harminc napon belül, feltüntetve benne a módosítást szükségessé tévő indokot.
(3) A kérelemhez csatolni kell
− a módosított Mester- vagy Kutatóprogramot,
− a Mester- vagy Kutatóprogramra vonatkozó eredetiségnyilatkozatot,
− az intézményvezető vagy a fenntartó, továbbá − a felek szándéka szerint − a külső szakmai partner egyetértő nyilatkozatát, és
− a kérelem elfogadása esetére az együttműködési megállapodás módosításának tervezetét.
(4) Az OH
− a Mesterprogram módosítására irányuló kérelemnek a 10/D. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek megfelelő szakértő,
− a Kutatóprogram módosítására irányuló kérelemnek a 10/G. § (2) bekezdésében meghatározott bíráló bizottság tagjaként való eljárásra jogosult szakértő
véleményének megfelelően harminc napon belül helyt ad, vagy azt elutasítja.
(5) Az (1)−(4) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni abban az esetben, ha a Mesterpedagógus a Mesterprogram megvalósítása helyett a pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtásában, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként történő részvétel iránt nyújt be kérelmet, és a 4. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel. Ettől eltérően, ha a fokozat megújításáig legfeljebb két év van hátra, az OH a kérelemnek szakértő bevonása nélkül helyt ad.” (Ép. r. 14. §)

A Mester- illetve Kutatóprogram módosításának szabályai tehát a következők:
− az öt év alatt maximum kétszer lehet módosítani,
− a módosítási kérelmet az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) kell benyújtani az akadály felmerülésétől számított harminc napon belül,
− első ízben nem kell indokolni a módosítást, viszont fizetni kell érte, annyit mint más esetben a díjköteles minősítő vizsgákért, minősítési eljárásokért,
− a második módosításra csak előre nem látható elháríthatatlan okból kerülhet sor,
− a módosításhoz be kell nyújtani bizonyos dokumentumokat,
− a módosítást az OH szakértő bevonásával bírálja el.

Választ kellett adni arra a kérdésre is, hogy mi történik akkor, ha a Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár az öt év alatt a vállalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelő színvonalon teljesíti, esetleg nem újítja meg a pályázatát, illetve a besorolás valamely feltételének nem felel meg:
„14/A. § (1) A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógust az e fokozatba való besorolását megelőzően rá irányadó, de legalább Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell visszasorolni, ha
− a pályázatát nem újítja meg,
− a megújítás érdekében lefolytatott minősítési eljárás sikertelen volt,
− kérelmét az OH a 14. § (4) bekezdése alapján elutasította,
− a (3) bekezdésben szereplő eljárás alapján megállapítást nyert, hogy Mester- vagy Kutatóprogramját nem valósítja meg,
− intézményvezetői feladatokkal összefüggő Mester- vagy Kutatóprogram vállalása esetén a vezetői, magasabb vezetői megbízása megszűnik, és a programja módosítását az ettől számított harminc napon belül nem kezdeményezte,
− a pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtásában, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként történő részvételre kötelezett Mesterpedagógust az OH az Nkt. 82. § (9) bekezdése alapján törli az Országos szakértői névjegyzékből, vagy a szaktanácsadói névjegyzékből vagy
− a 17/A. § (11) bekezdésében  szereplő körülmény áll fenn.

2016-09-15 | Dr. Madarász Hedvig | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>